Over het privacybeleid
Erika van Wijk fotografie vormgeving geeft veel om jouw privacy. Daarom worden uitsluitend gegevens verwerkt die nodig zijn het verbeteren en/of uitvoeren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die over jou en je gebruik van onze diensten zijn verzameld. Jouw gegevens worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Erika van Wijk fotografie vormgeving. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/02/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door Erika van Wijk fotografie vormgeving worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt uitgelegd op welke wijze Erika van Wijk fotografie vormgeving je gegevens opslaat, hoe je gegevens tegen misbruik worden beschermd en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw aan Erika van Wijk fotografie vormgeving verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Gegevens van bezoekers
Erika van Wijk fotografie vormgeving houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Erika van Wijk fotografie & vormgeving gaat zorgvuldig om met de door haar verkregen gegevens en zal ervoor zorgen dat de gegevensverwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Erika van Wijk fotografie vormgeving verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Naam
– Mobiel nummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@erikavanwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Erika van Wijk fotografie vormgeving verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Erika van Wijk fotografie vormgeving analyseert geanonimiseerd bezoekersgedrag op de website om daarmee de inhoud van de website te verbeteren.
– Erika van Wijk fotografie vormgeving verwerkt persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Erika van Wijk fotografie vormgeving neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard
Erika van Wijk fotografie vormgeving bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Erika van Wijk fotografie vormgeving deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, is een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Erika van Wijk fotografie vormgeving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan www.erikavanwijk.nl worden anoniem bewaard. Zo worden bijvoorbeeld alle IP-adressen geanonimiseerd. De gegevens zijn niet te herleiden naar een persoon of organisatie. Erika van Wijk fotografie vormgeving, gevestigd aan Wethouder Venteweg 175 2805 JN Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Erika van Wijk fotografie vormgeving en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@erikavanwijk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Erika van Wijk fotografie vormgeving wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Persoonsgegevens beveiligen
Erika van Wijk fotografie vormgeving neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@erikavanwijk.nl

Wordfence beveiliging
Erika van Wijk fotografie vormgeving gebruikt de plugin Wordfence voor de beveiliging van haar website. Wordfence gebruikt data om je bezoek te registreren. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon. Deze plugin zorgt er voor dat er geen onrechtmatige inloggen plaatsvinden. De IP-adressen worden bekeken, 24 uur bewaard en daarna verwijderd. Bekijk de privacy policy van Wordfence voor meer informatie.

SSL-certificaat
De website is beveiligd via een SSL-verbinding. Je kunt dit zien aan het groene slotje in de url.

Email Yourname
Erika van Wijk fotografie vormgeving maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Yourname. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Yourname heeft geen toegang tot het postvak en Erika van Wijk fotografie vormgeving behandelt al het emailverkeer vertrouwelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Erika van Wijk fotografie vormgeving gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Erika van Wijk fotografie vormgeving gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Meer informatie omtrent verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Erika van Wijk fotografie vormgeving maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee wil Erika van Wijk fotografie vormgeving  de website verbeteren en optimaliseren voor de bezoekers. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.” Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Erika van Wijk fotografie vormgeving heeft hier geen invloed op. Erika van Wijk fotografie vormgeving heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Disclaimer
Erika van Wijk fotografie vormgeving is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Copyright
Niets uit de tekst, beeldmateriaal of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Erika van Wijk fotografie vormgeving worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

Voorbehoud van wijzigingen
De informatie op deze website is onder voorbehoud van wijzigingen, uitverkochte producten, drukfouten, fouten in de foto’s en/of onjuiste informatie veroorzaakt door technische of menselijke fouten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie, prijzen en voorwaarden te wijzigen.