Algemene voorwaarden Erika van Wijk fotografie vormgeving

Definities
1.1 Opdrachtnemer: Erika van Wijk fotografie vormgeving.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Erika van Wijk fotografie vormgeving een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Erika van Wijk fotografie vormgeving.
1.3.1 Website: een op verzoek van opdrachtgever gemaakte website en/of webdesign voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en
databases.
1.3.2 Fotografie: een op verzoek van opdrachtgever gemaakte fotoshoot op locatie of in de studio van Erika van Wijk fotografie vormgeving voor promotionele doeleinden van de opdrachtgever.

Toepasbaarheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Erika van Wijk fotografie vormgeving gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Erika van Wijk fotografie vormgeving
verrichtte handelingen.
2.2 Door een akkoord op de offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging, hetzij per post of email, aan Erika van Wijk fotografie vormgeving verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Erika van Wijk fotografie vormgeving.

Offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Erika van Wijk fotografie vormgeving zijn geheel vrijblijvend en veertien (14) dagen geldig.
3.2 Erika van Wijk fotografie vormgeving is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd aan Erika van Wijk fotografie vormgeving, tenzij anders overeengekomen.

Aanvang van de overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– het schriftelijke akkoord van de offerte of opdrachtbevestiging is ontvangen door Erika van Wijk fotografie vormgeving,
hetzij per email of post;
– de aanbetaling van 30% van het overeengekomen offertebedrag is ontvangen door Erika van Wijk fotografie vormgeving.

Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Erika van Wijk fotografie vormgeving zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Bij Erika van Wijk fotografie vormgeving rust enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Erika van Wijk fotografie vormgeving het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Erika van Wijk fotografie vormgeving aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt, binnen de gestelde termijn.
5.4 Erika van Wijk fotografie vormgeving is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van informatie verstrekt door de opdrachtgever doordat Erika van Wijk fotografie vormgeving is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Levering en levertijd website
6.1 De door Erika van Wijk fotografie vormgeving geboden diensten, hier wordt bedoeld het ontwerpen van websites en/of website templates, worden gemaakt en werken op basis van WordPress, een WordPress thema en/of Elementor (Pro) en/of aanvullende WordPress plugins. Onder template wordt verstaan het basis webdesign frame waarin de website wordt gemaakt.
6.2.1 Voor de diensten van Elementor Pro zijn abonnementskosten door de opdrachtgever verschuldigd. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aangaan, verlengen en opzeggen van een Elementor Pro abonnement en het voldoen aan de daarbij geldende (betalings-)voorwaarden. Erika van Wijk fotografie vormgeving is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het beëindigen van een Elementor Pro abonnement. Bij het afnemen van diensten van Elementor Pro, zijn de algemene voorwaarden van Elementor Pro eveneens van toepassing.
6.2.2 Voor de diensten van aanvullende WordPress plugins kunnen abonnementskosten door opdrachtgever verschuldigd zijn. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aangaan, verlengen en opzeggen van het abonnement voor die betreffende plugin(s) en het voldoen aan de daarbij geldende (betalings-)voorwaarden. Erika van Wijk fotografie vormgeving is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het beëindigen van een plugin abonnement. Bij het afnemen van diensten van de plugin, zijn de algemene voorwaarden van de plugin ontwikkelaar eveneens van toepassing.
6.3 De werkzaamheden voor de ontwikkeling van de website worden ingepland na ontvangst van het schriftelijke akkoord op de offerte of orderbevestiging, de aanbetaling en de aanlevering van het benodigde materiaal.
6.4 Tussentijdse resultaten worden door Erika van Wijk fotografie vormgeving op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
6.5 Erika van Wijk fotografie vormgeving zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen.
Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Erika van Wijk fotografie vormgeving, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
Overschrijding van de levertijd geldt niet als wanprestatie en laat de verplichting van de opdrachtgever om de website af te nemen ongewijzigd. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
6.6 Na het goedkeuren van de offerte of de schriftelijke opdrachtbevestiging en het goedkeuren van de eerste opzet van de website, is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het webdesign te laten uitvoeren, tenzij dit tijdens de uitvoering schriftelijk anders wordt overeengekomen.
6.7 De opdrachtgever heeft, na voltooiing van de uitvoering op het testdomein, hier bedoeld het maken van een website, recht op één (1) revisieronde. Opdrachtgever dient één (1) schriftelijk document aan te leveren, waarin de op- en aanmerkingen duidelijk vermeld staan, binnen acht (8) dagen na oplevering van de website op het testdomein. Erika van Wijk fotografie vormgeving  is gerechtigd de aanvullende werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening te brengen na voorafgaande prijsopgave van dit meerwerk. De gewenste aanpassingen moeten passen binnen de opties die het gekozen template, het webdesign, WordPress, het WordPress thema, Elementor (Pro) en/of aanvullende plugins biedt. Na (op)levering van de producten en/of diensten zijn eventuele aanpassingen de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
6.8.1 Erika van Wijk fotografie vormgeving is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hosting provider, domeinnaam registrant of andere derden waarop Erika van Wijk weinig of geen invloed kan uitoefenen.
6.8.2 Erika van Wijk fotografie vormgeving is niet aansprakelijk voor foutieve en/of afwijkende instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten, thema’s en/of plugins op het testdomein wel naar behoren functioneren.
6.8.3 Erika van Wijk fotografie vormgeving is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten en/of plugins die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld het wel of niet updaten naar nieuwe versies van WordPress, het thema en/of de plugins.
6.8.4 Erika van Wijk fotografie vormgeving is niet aansprakelijk voor de website weergave op nieuwe versies van webbrowsers, devices en eventuele andere programmatuur en/of websites.
6.9.1 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website op de tijdelijke internetlocatie en de ontvangst van de restbetaling.
6.9.2 De domeinomgeving moet voldoen aan de vereiste functionaliteiten voor de omzetting zoals o.a. een goed werkende, geüpdatete en volledige WordPress omgeving, php-versie en MySQL-versie volgens de laatste update, ssl-koppeling, voldoende database grootte, WP Memory Limit en PHP Memory voordat de website naar de domeinlocatie wordt verhuisd.

Levering en levertijd fotografie
7.1 Met de voorbereidingen voor de fotografie opdracht wordt gestart na ontvangst van het akkoord op de offerte of de
schriftelijke orderbevestiging, de aanbetaling en de aanlevering van het benodigd materiaal en/of informatie.
7.2 Erika van Wijk fotografie vormgeving zal de fotografie opdracht opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn,
tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen.
Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Erika van Wijk fotografie vormgeving, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
Overschrijding van de levertijd geldt niet als wanprestatie en laat de verplichting van de opdrachtgever om de fotografie
werkzaamheden af te nemen ongewijzigd. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de resultaten van de fotografie of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
Erika van Wijk fotografie vormgeving is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een fotoshoot locatie of andere derden waarop Erika van Wijk fotografie vormgeving geen invloed kan uitoefenen.
7.3 Oplevering van het beeldmateriaal geschiedt binnen de overeengekomen termijn (zie punt 7.2) en na de ontvangst van de restbetaling, tenzij anders overeengekomen.

Copyright
8.1 Al het door Erika van Wijk fotografie vormgeving vervaardigde (beeld-) materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Erika van Wijk fotografie vormgeving niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites, beeldmateriaal, reclame uitingen en/of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
8.2 Het eigendom van door Erika van Wijk fotografie vormgeving verstrekte (beeld-) materiaal, ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Erika van Wijk fotografie vormgeving, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Erika van Wijk fotografie vormgeving hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Erika van Wijk fotografie vormgeving gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke
vergoeding in rekening te brengen.
8.3 Erika van Wijk fotografie vormgeving behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid
9.1 Voor zover Erika van Wijk fotografie vormgeving bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Erika van Wijk fotografie vormgeving op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Erika van Wijk fotografie vormgeving of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Erika van Wijk fotografie vormgeving.
9.2 Erika van Wijk fotografie vormgeving is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten, informatie en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
9.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Erika van Wijk fotografie vormgeving slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Erika van Wijk fotografie vormgeving voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Reclame
10.1 De opdrachtgever heeft gedurende acht (8) dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Erika van Wijk fotografie vormgeving. Indien de reclame gegrond is, zal Erika van Wijk fotografie vormgeving deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Erika van Wijk fotografie vormgeving binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
10.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

Prijzen
11.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij op de offerte dit nadrukkelijk anders vermeld staat.
11.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken en resulteren in extra werkzaamheden,
zullen door Erika van Wijk fotografie vormgeving naar evenredigheid worden gehonoreerd.

Betaling
12.1 Na het schriftelijk akkoord op de offerte of opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Erika van Wijk fotografie vormgeving en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Erika van Wijk fotografie vormgeving volgens afspraak te honoreren.
12.2 De opdrachtgever dient 30% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
12.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Erika van Wijk fotografie vormgeving de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd.
Website: Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties van de overeenkomst en Erika van Wijk fotografie vormgeving kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Erika van Wijk fotografie vormgeving niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
12.3 Restbetaling
Website: Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Erika van Wijk fotografie vormgeving een eindfactuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na het verzenden van de eindfactuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website overgezet naar het hosting domein van de opdrachtgever.
Fotografie: Na afronding van de opdracht en een online preview, zal Erika van Wijk fotografie vormgeving een eindfactuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na het verzenden van de eindfactuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt het beeldmateriaal door Erika van Wijk fotografie vormgeving digitaal ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.
12.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Erika van Wijk fotografie vormgeving een herinnering tot betaling verstuurd. Indien acht (8) dagen na de herinnering de betaling niet volledig is voldaan, wordt de
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. €25, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

Wijziging van de algemene voorwaarden
13.1 Erika van Wijk fotografie vormgeving bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien (14) dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Overmacht
14.1 In geval van overmacht is Erika van Wijk fotografie vormgeving gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
14.2 Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Erika van Wijk fotografie vormgeving kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of dermate ernstig belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Erika van Wijk fotografie vormgeving kan worden gevergd.

Beëindiging
15.1 De overeenkomst wordt automatisch beëindigd na het voldoen van de wederzijdse verplichtingen die zijn bevestigd middels de schriftelijke bevestigde offerte of opdrachtbevestiging.
15.2 Erika van Wijk fotografie vormgeving kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct eenzijdig beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Erika van Wijk fotografie vormgeving gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden en/of bij gebrek aan vertrouwen.
15.3 Erika van Wijk fotografie vormgeving heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Erika van Wijk fotografie vormgeving niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Erika van Wijk fotografie vormgeving zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Erika van Wijk fotografie vormgeving kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buiten gebruikstelling bestaan.

Overig
16.1 Erika van Wijk fotografie vormgeving zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Erika van Wijk fotografie vormgeving
16.2 Wanneer Erika van Wijk fotografie vormgeving bemiddelt bij webhosting of andere dienstverlener voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster en/of de betreffende dienstverlener stelt. Erika van Wijk fotografie vormgeving is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster en/of dienstverlener in kwestie.
16.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van de offerte of opdrachtbevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Erika van Wijk fotografie vormgeving zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
16.4 Erika van Wijk fotografie vormgeving is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Erika van Wijk fotografie vormgeving zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

Geschillenregeling en toepasselijk recht
17.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Contactinformatie
Erika van Wijk fotografie vormgeving
Wethouder Venteweg 175 2805 JN Gouda
post@erikavanwijk.nl
KvK 24461057